Dansk Kegle Forbund


Dansk Kegle Forbund

 

Stiftet 13. december 1942

 

Medlem af Danmarks Idrætsforbund og

World Ninepin Bowling Association/Federation

Internationale des Quilleurs (WNBA/FIQ)

 

Love

 

Formål

§1

Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F.) erhovedorganisation for keglesporten i Danmark. Dets formål er atvirke for keglesportens fremme og at varetage dansk keglesports interessersåvel nationalt som internationalt. Forbundet optræder som fællesorganisationover for myndighederne og offentlig­heden.


Hjemsted

§2

Forbundets hjemsted er IdrættensHus i Brøndby kommune.

 

Medlemskab

§3

Forbundet består af foreninger,der har aktiviteter jf. §1. Høj- og efterskoler, der tilbyder eleverne konkreteidrætslige aktiviteter jf. §1, kan også optages som medlem. Medlemmer i D.Ke.F.(for­ening­er og skoler) kaldes herefter for klubber i disse love medmindreandet specifikt nævnes.

Klubber kan samles i kredseeller aktivitetsgrupper. Optagelse i D.Ke.F. sker ved henvendelse til D.Ke.F.́s sekretariat, hvorefter optagelsesansøgningen behandles i forbundetsbestyrelse.

Even­­t­u­­el nægtelse afoptagelse kan forelægges for D.Ke.F. ́s årsmøde. Kontingent fastsættes af D.Ke.F.’sårsmøde (herunder 1. års kontingent for nye klubber). 

 

§4

Medlemsklubberne skal tilstadighed holde D.Ke.F. ́s sekretariat orienteret om adresse, telefon og e-mailpå klubbens formand, kasserer og kontaktperson til D.Ke.F.

D.Ke.F. ‘s bestyrelse fastlæggerprocedure og tidsfrister for klub- og licensregistrering under hensyn­tagen tilDIF's procedure for medlemsregistrering.


§5

For at en klub kan optages under D.Ke.F., skal det godtgøres, at klubbenhar love, hvoraf følgende fremgår:

● Klubbens navn og hjemsted.

● At klubbensformål er at fremme keglesporten. Klubben kan godt have til formål tillige atfremme andre idrætsgrene. Det skal endvidere af lovene fremgå, at keglesportener repræsenteret i for­ening­ens ledelse, såfremt der i foreningen dyrkes andreidrætsgrene. 

● At det enkelte medlem hardirekte adgang til at udøve keglesporten. Det enkelte medlem må således ikkepålægges at skulle gennemgå instruktion eller undervisning i andre idrætsgrene,før adgang til keglesporten (instruktion/aktiviteter) kan opnås.

 

§6

Klubbernesamt disses medlemmer er forpligtet til:

● Atoverholde forbundets love og bestemmelser.

● Vedoffentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner,anmeldelses­blan­ket­ter og/eller andre officielle dokumenter, at de ertilsluttet D.Ke.F. og Danmarks Idrætsfor­bund.

 

§7

Individuelt medlemskab underDansk Kegle Forbund

Enkeltpersoner kan blive optagetsom medlemmer under Dansk Kegle Forbund. Ansøgning om medlemskab behandles afbestyrelsen. Kontingentet for medlemskabet fastsættes på årsmødet.

Medlemskabet giver medlemmetmulighed for at deltage i de under Dansk Kegle Forbunds tilhørende organer.

Gruppen af enkeltmedlemmer kanpå årsmødet repræsenteres af 2 personer.

Endvidere giver det mulighedenfor at deltage i aktiviteter, der udbydes under Dansk Kegle Forbund.Medlemskabet giver ikke adgang til deltagelse i den almindelige klubturnering.


Forbundets organer

§8

D.Ke.F. ́s opgaver varetages af:

·     Årsmødet

·     Bestyrelsen (BE)

·     Turneringsudvalg (TU)

·     Eliteudvalg (EU)

·     Lov-, Ordens- og Amatørudvalget (LOA)

·     Arbejdsgrupper (AG)

Kun medlemmer af klubber tilsluttet D.Ke.F. eller personerder er medlem under D.Ke.F kan vælges til forbundets organer.

Bestyrelsen og alle udvalgudfærdiger referater og sender referatet til kontoret snarest muligt efterafholdt møde.


Årsmøde

§9

Årsmødet er forbundets højestemyndighed.

Årsmødet afholdes hvert år i aprileller maj måned og kan strække sig over to dage. Årsmødet ind­kal­des afbestyrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til klubberne.

Indkaldelsen skal indeholdeoplysning om, hvor mange repræsentanter klubben har ret til at stille med. Klubberneskal senest 3 uger før årsmødet indsende en fortegnelse over deresrepræsentant(er).

Klubberne kan ved forfald sendesubstitut for de(n) anmeldte repræsentant(er).

Medlemmer af D.Ke.F. ‘sbestyrelse kan ikke samtidig være klubrepræsentant.

Årsmødet er beslutningsdygtigtmed det antal repræsentanter, der møder.

Årsmødet ledes af en afforsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle spørgs­målangående behandlings- og afstemningsmåde.

I årsmødet deltager medlemmer afforbundets organer, samt gæster som bestyrelsen måtte ønske at invitere.

 

§10

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal ibestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 50% af klubberneforlanger dette. Indkaldelsen skal ske med senest 14 dage efter en begæringsmodtagelse. Ekstraordinært årsmøde afholdes med 3 ugers varsel.

 

§11

Stemmeberettiget på årsmødet erklubbernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af

D.Ke.F.‘s bestyrelse.

Hver klub har to repræsentanter.

Har en klub ikke rettidigt indberettet sit medlemstal jf. §4, samt indbetaltkontingent til D.Ke.F., skal D.Ke.F. ‘s bestyrelse fratage klubbensrepræsentanter stemmeret på årsmødet.
D.Ke.F. ‘s bestyrelse skal fratage klubberne deres repræsentant(er)s stemmeretpå årsmødet, såfremt klubberne ikke rettidigt har anmeldt deresdeltager/deltagere.

Beslutning tages ved simpeltflertal, jf. dog § 19 og § 20. Stemmeret kan kun udøves personligt.

 

§12

A.    På det ordinære årsmøde skal mindst foretages:

B.    Valg af dirigent.

C.   Valg af stemmeudvalg.

D.   Bestyrelsen aflægger beretning i henhold til §15, og dissesættes til afstemning.

E.    Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttederegnskabsår.

F.    Forbundets planer præsenteres.

G.   Indkomne forslag diskuteres og eventuelleændringsforslag udformes. Forslag sættes til afstemning.

H.   Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag.

I.      Vedtagelse af klubbernes og personernes kontingent fordet følgende år, i henhold til budgetforslag.

J.     Valg i henhold til §13.

K.    Eventuelt.

Bestyrelsenkan som et led i årsmødet før afstemning iværksætte en mere dybdegåendebearbejdning af punkterne C-H, eventuelt i åbne fora. Dagsordenen kansuppleres med andet indhold, der ikke forudsættes behandlet af årsmødet.

Forslag, der ønskes behandlet pådet ordinære årsmøde, skal være D.Ke.F. i hænde senest den 15. februar. Forslagkan være enten konkrete lovforslag eller beslutningsforslag. Forslagsret harbestyrelsen og klubberne.

Forbundets regnskabsår løber fra1. januar til 31. december.

 

Valg af bestyrelse og udvalg

§13

Bestyrelsen består af:

Formand                                                                       Vælgeslige år

Næstformand                                                                Vælges ulige år

2. Næstformand                                                            Vælgesulige år

Bestyrelsesmedlem                                                        Vælgeslige år

Bestyrelsesmedlem                                                        Vælgeslige år

Bestyrelsesmedlem                                                        Vælgesulige år

Bestyrelsesmedlem                                                        Vælgesulige år

I tilfælde af vakancekonstituerer bestyrelsen sig selv eller der indkaldes til ekstraordinærtårsmøde.

·       Hvis formandsposten trækker sig, er detnæstformanden der er konstitueret formand indtil næste årsmøde, hvis der ermere end 6 måneder til næste ordinære årsmødet indkaldes der til ekstraordinærtårsmøde.

·      Hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmertrækker sig, fordeler bestyrelsen opgaverne imellem sig. Bestyrelsen kan ogsåvælge at indkalde til ekstraordinært årsmøde.

Den daglige ledelse i D.Ke.F.forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler ansvarsområder i henhold tilforretningsordenen.

 

Lov-, Ordens-og Amatørudvalget

Formand                                                                        Vælgeslige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgesulige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgesulige år

Suppleant                                                                      Vælgeslige år                                                                                                                 

Turneringsudvalg

Udvalgsmedlem                                                             Vælgeslige år

Udvalgsmedlem                                                             Vælgesulige år

Udvalgsmedlem                                                             Vælgeslige år

Udvalgsmedlem                                                             Vælgesulige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgeslige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgesulige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgeslige år

 

Eliteudvalg

Formand                                                                        Vælgesulige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgeslige år

Udvalgsmedlem                                                              Vælgesulige år

Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer vælges for to år.Turneringsudvalget konstituerer sig selv.

Der vælges revisor/revisionsfirma, der opfylder de afDanmarks Idrætsforbund fastsatte kriterier.

Revisor/revisionsfirma vælges for et år ad gangen.

 

§14

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden.
Der afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder, samt når mindst tre afbestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne, er formandens stemmeafgørende. Ved fravær af formanden, er næstformandens stemme afgørende.
Formanden er ordstyrer ved bestyrelsesmøderne. Ved fravær af formanden, ernæstformanden ordstyrer.


§15
Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at årsmødetsbeslutninger gennemføres.


§16

Forbundet tegnes af formanden og de 2 næstformænd.Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for administration.

 

Kredse/aktivitetsgrupper

§17

D.Ke.F. ́s medlemmer (klubber)kan organisere sig i kredse eller aktivitetsgrupper. Klubberne afgør selv,hvilke klubber som er omfattet af kreds- og aktivitetsgrænserne.Kredsene/aktivitetsgrupperne kan selv eller i samarbejde med andrekredse/aktivitetsgrupper afholde lokale stævner.

Ansøgning om afholdelse af åbnestævner og optagelse på D.Ke.F.  ́s aktivitetskalender skal ske senest 15. marts.Ingen arrangør må afholde keglearrangementer på dage, hvor danmarksmester­skaberneafholdes.

Kredsene/aktivitetsgrupperneafgør selv deres organisationsform. Kredsene/aktivitetsgrupperne kan søge omtilskud til sine aktiviteter i D.Ke.F. Ansøgninger skal være forbundet i hændesenest 1. september.

Kredsene/aktivitetsgrupperne kansøge om bistand til sit arbejde og sine arrangementer fra D.Ke.F. ́sadministration. Kredsene/aktivitetsgrupperne skal være tilmeldt til D.Ke.F. ́skontor med oplysning om, hvem der tegner kredsen/aktivitetsgruppen. Denneregistrering skal finde sted hvert år pr.1. januar.


Udmeldelse/eksklusion

§18

Såfremt en klub ønsker atudmelde sig af D.Ke.F., skal dette ske skriftligt til D.Ke.F. ́s sekretariatmed mindst 30 dages varsel, og den pågældende klub skal have betalt kontingenttil forbundet til og med den 31. december det pågældende år, hvorfraudmeldelsen har virkning. Udmeldelsen bekræftes skriftligt af D.Ke.F. ́ssekretariat.

D.Ke.F. ́s bestyrelse kanekskludere klubber, hvis de tilsidesætter forbundets love, såfremt der ikke erbetalt kontingent, eller hvis der er restance med anden gæld til forbundet.

Den ekskluderede klub skal,inden D.Ke.F. ́s bestyrelse træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til atfremføre sit forsvar og kan endvidere kræve, at spørgsmålet om eksklusionafgøres på det førstkommende ordinære årsmøde. Kræves dette, skal det fremgåsom et selvstændigt punkt på dagsordenen. Klubben, der ønskes ekskluderet, skalindkaldes særskilt til årsmødet med en uges varsel samt gives lejlighed til attale under punktet.

Årsmødet træffer beslutning omeksklusion med kvalificeret flertal (2/3 del) af de fremmødte repræsentanter.Repræsentanter for den ekskluderede klub skal forlade årsmødet straks eftereksklusionens vedtagelse.

 

Lovændringer

§19

Ændringer i Dansk Kegle Forbunds love kan kun ske på etårsmøde og med mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Ændringer i de øvrige bestemmelser sker med simpelt flertal.

 

Ophævelse

§20

D.Ke.F. kan ikke ophæves, så længe 5 medlemsklubber udtalersig for dets beståen. Såfremt forbundet ophæves, skal dets aktiver tilfaldeDanmarks Idrætsforbund.


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os