Dansk Kegle Forbund


DKeF Forretningsorden


 

Generelt: 

Bestyrelsen har ansvaret for forretningsordenen. 

 

Udvalgene skal fremsende forslag til ændringer af budgetter til bestyrelsens godkendelse medio september. 
Udvalgene skal fremsende forslag til ændringer af spilleregler, retningslinjer, almene regler etc. til gennemsyn i LOA udvalget og efterfølgende til orientering i bestyrelsen. Bestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelse ved ændringer med økonomisk perspektiv. Efter bestyrelsens orientering sørger bestyrelsen for offentliggørelse af ændringerne. 
 

Udvalgene skal udarbejde en handle- og årsplan til bestyrelsens godkendelse. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsens opgave er at lede D.Ke.F. efter gældende love og regler.  
Bestyrelsen træffer beslutninger, der vedrører forbundets interesser under hensyntagen til de nødvendige sportslige hensyn og forbundets love og årsmødebeslutninger. 
 
Bestyrelsen kan udarbejde og godkende retningslinjer for de faste udvalg, der skal sikre, at alle udvalg lever op til forbundets ”Code of Conduct” om god organisationsledelse.  
 
Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc-udvalg til at behandle specifikke sager eller tiltag efter behov.  
 

Bestyrelsen har følgende ansvarsopgaver: 

 

Formand  

 • Ledelse af bestyrelsen, forberedelse samt indkaldelse til møder, delegeret på internationale møder og ansvarlig for deltagelse i møder ved internationale arrangementer, kontakt til DIF samt ansvarlig for de strategiske spor.  

 • Formanden er valgt til bestyrelsen i NBN og WNBA.  

 • Ansvarlig for ansættelsesretlige forhold.  

 • Formanden skal godkende betalinger / bankoverførsler for over 1.000 kr. og alle betalinger med kort.  

 • Udarbejder beretning til årsmødet. 

 • Ansvarlig for vedligehold og opdatering af hjemmeside. 

 

Næstformand  

 • Stedfortræder for formanden.  

 • Kontaktperson til ansatte.  

 • Ansvarlig for de strategiske spor i samarbejde med formanden. 

 • Tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker. 
   


Økonomiansvarlig 

 • Ansvarsområdet dækker, at der udarbejdes budgetter, regnskab og periodisering heraf. 

 • Den økonomiansvarlige har ansvar for forbundets daglige drift, herunder håndtering af forbundets økonomi i samarbejde med IKC.  

 • Den økonomiansvarlige har løbende dialog med DIF-regnskab (IKC) 

 • Økonomiansvarlig og formand skal begge godkende betalinger / bankoverførsler over 1.000 kr. Den økonomiansvarlige har adgang til et debetkort til forbundets konti.  

 • Den økonomiansvarlige er ansvarlig for at der sker løbende bogføring, således at der kan foretages budgetopfølgning hvert kvartal. Den økonomiansvarlige har ansvaret for at ”Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr. 1531 af 21/12/2010” kapital 5 overholdes. 

 • Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for årsmødet. 

 • Udarbejder budget senest medio oktober for det følgende år, til godkendelse i den samlede bestyrelse. 

 

2. næstformand / Ansvarlig for turnering, landshold og elite  

 • Stedfortræder for formand og næstformand 

 • Ansvarsområdet dækker alle landshold og aktiviteter, der udvikler og driver elitearbejdet. 

 • Ansvarsområdet dækker D.Ke.F.’s nationale stævne- og turneringsarbejde, herunder lokale mesterskaber og danmarksmesterskaber. 

 

Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion  

 • Ansvarsområdet dækker D.Ke.F.’s klub- og motionsarbejde samt ikke-konkurrence aktiviteter. Dette omfatter f.eks. Familiestævner, instruktører, efteruddannelse. 

 

Bestyrelsesmedlem for kommunikation.  

 • Ansvarlig for kommunikation, marketing og sponsor. 

 • Tilser at forbundets kommunikation med klubber og offentligheden er relevant, aktiv og tidssvarende. 

 • Tilser at klubberne løbende holdes orienteret om nedsatte arbejdsgrupper, deres formål og aktivitet. 

 • Ansvarlig for streaming 

 

Bestyrelsesmedlem for faciliteter, baneanlæg og dommere 

 • Ansvarsområdet dækker D.Ke.F.‘s arbejde med forbedring og etablering af faciliteter lokalt og nationalt  

 • Ansvar for dommere, banekonsulenter og tekniske bestemmelser. 

 • Ansvar for indkaldelse til årlige møder med dommerformand og banekonsulenter.  
   

Ansvarsopgaver til møder: 

Ansvarlig for referater: Ansat 

Ansvarlig for booking af lokaler: Formand/ Næstperson 

Ansvarlig for bestilling af mad mv.: Formand / Næstperson 

Ansvarlig for overnatning: Formand / Næstperson 
 

Udenfor bestyrelsen: 

 

Administration 

Ansattes opgavefordeling ligger på hjemmesiden under afsnittet “ansatte”.  

 

Eliteudvalg: 

Eliteudvalget består af 3 medlemmer, der vælges på årsmødet. Eliteudvalget udtager spillere til internationale stævner, landshold og deltagere til VM samt varetager afviklingen af eliteprogrammet både for bohle, classic og ungdom. Udvalget kan i forbindelse med diverse arrangementer udpege holdledere og arbejdsgrupper efter behov. 

Eliteudvalget refererer til bestyrelsesmedlem for landshold og elite. 

Hele udvalget samles efter behov ved udtagelse af landshold og VM-deltagere. Referater udarbejdes og sendes til ansat snarest muligt efter afholdt møde.  

 

Turneringsudvalg: 

Turneringsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges på årsmødet. Udvalget udpeger en formand. De tilrettelægger og varetager afviklingen af turneringer, divisions- og seriekampe samt mesterskaber, lokale- og Danmarksmesterskaber for bohle, classic, ungdom og ældre kegler. Udvalget kan i forbindelse med diverse arrangementer udpege holdledere og arbejdsgrupper efter behov. 

Turneringsudvalget refererer til bestyrelsesmedlem for turnering. 

Hele udvalget samles efter behov. Referater udarbejdes og sendes til ansat snarest muligt efter afholdt møde.  

 

Lov-, Ordens- og Amatørudvalget: 

 • Lov-, Ordens- og Amatørudvalget består af formand, 2 medlemmer og 1 suppleant, der vælges på årsmødet.  

 • Udvalgtes opgaver og ansvar er beskrevet i regler for Lov- Ordens- og Amatørudvalget. 

 • Derudover at revidere og formulere ændringer til love og regler for D.Ke.F. 

 • LOA udvalget refererer til bestyrelsen. 

 • Referater udarbejdes og sendes til ansat snarest muligt efter afholdt møde. 

 

Dommerformand: 

Dommerformanden udpeges af bestyrelsen. Dommerformandens opgave er at varetage og fordele de dommeropgaver, som tildeles af D.Ke.F. Dommerformanden refererer til bestyrelsesmedlem for faciliteter/baneanlæg. Dommerformanden har ansvaret for afholdelse af et årligt møde med uddannede dommere.  

  

Banekonsulenter: 

Banekonsulenterne udpeges af bestyrelsen. Banekonsulenternes opgave er at varetage kontrol af de af D.Ke.F. anvendte baner. Banekonsulenterne refererer til bestyrelsesmedlem for faciliteter/ baneanlæg. Banekonsulenterne har ansvaret for vedligeholdelse og opdatering af de tekniske bestemmelser og sender dette til godkendelse i bestyrelsen.  

Banekonsulenter mødes årligt i 2. kvartal til gennemgang af procedure for banekontrol og tekniske bestemmelser mv.  


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os